Steh auf und folge mir nach

20. March 2016 ()

Bibelauszug: Matthäus 9,9 |

The power of Jesus

13. March 2016 ()

Bibelauszug: Josua 7,1-5; Lukas 22,41-44; 1. Korinther 1,27+31 |

Der Segen der Hingabe

6. March 2016 ()

Bibelauszug: Philipper 4,11-13; Josua 5,13-15; 2. Kor. 5,9 |

Wofür sich leben lohnt

28. February 2016 ()

Bibelauszug: Matthäus 6,33, Matthäus 23,26; Matthäus 7,5; Matthäus 5,23-24; Lukas 14,28+33; Philipper 4,13 |

Wofür lebst du?

21. February 2016 ()

Bibelauszug: Römer 6,13; Römer 12,1 |

Sei ein Ermutiger

14. February 2016 ()

Bibelauszug: 2. Korinther 7, 5-7 |

Alles fängt mit dir an

31. January 2016 ()

Bibelauszug: Johannes 10,11+27 |

Vision Sunday 2016

24. January 2016 ()

Bibelauszug: Matthäus 28,19-20; Psalm 69,10 |

Grow

17. January 2016 ()

Bibelauszug: Psalm 37,4; 1. Johannes 3,18-23 |

Aktive Erwartung – Teil 2

3. January 2016 ()

Bibelauszug: Kolosser 1,23 |

Serie:

1 10 11 12 13 14 22